Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Факультет менеджменту  

Факультет менеджменту

Декан факультету  

Заступники декана

доктор філософських наук, професор
Шавкун Ірина Григорівна
(VІ корпус ЗНУ,кабінет № 407)
тел. (061) 2894110
доцент
Дибчинська Яна Станіславівна
(VІ корпус ЗНУ, кабінет № 407-а)
тел. (061) 2894110
 

доцент
Кургузов Андрій Олегович
(VІ корпус ЗНУ, кабінет № 412)
тел. (061) 2894110

Деканат факультету:
вул. Жуковського, 55 А (VІ корпус ЗНУ, кабінет №408)
тел. (061) 2894110
email: fm@znu.edu.ua
група VK.

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів спеціальності 073 - «Менеджмент» та спеціалістів і магістрів за спеціалізаціями:

У 2016 році на факультеті відкрито нову спеціальність: 076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Майбутні фахівці одержують не тільки глибокі знання і навички з товарознавства, комерційної діяльності, біржової діяльності, експертизи продовольчих і непродовольчих товарів та митної справи, а й оволодівають основами технологій виробництва, логістики, торгівлі товарами масового споживання та методами управління, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність товарів на вітчизняному та світовому ринках.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний виконувати наступні професійні роботи й обіймати посади:

 • керівник торговельного підприємства, фірми
 • керівник торговельного представництва, виробничого об’єднання
 • начальник відділу з вивчення кон’юнктури і попиту
 • начальник комерційного відділу
 • начальник відділу збуту
 • директор торговельного ринку
 • начальник інспекції контролю якості
 • товарознавець
 • комерційний агент
 • торговий брокер, дилер
 • торговельний інспектор
 • інспектор з контролю якості
 • організатор із постачання/збуту
 • завідувач товарного складу

Компетентності, якими володіє фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

- збір аналітичної вихідної інформації для проведення ідентифікації товарів,

- здійснення ефективної закупівельної діяльності;

- встановлення ділових комунікацій, укладання контракту;

- облік витрат на виробництво та збут експортної продукції, придбання та реалізація імпортної продукції в Україні;

- розрахунок витрат підприємства на митне оформлення товару;

- визначення критеріїв формування товарного асортименту;

-ефективне забезпечення технології торговельних процесів, удосконалення організації торгівлі та комерційної діяльності;

- формування інформаційного середовища щодо якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правого поля здійснення торговельно-технологічного процесу, здійснення менеджменту підприємства. По закінченні випускникам надається кваліфікація «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».

Сертифікати для вступу

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Географія або Іноземна мова
Вступ на другий (третій) курс

На навчання для здобуття ступеня бакалавра факультету менеджменту Запорізького національного університету на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування (для споріднених спеціальностей: «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», «Організація виробництва», «Організація обслуговування на транспорті», «Товарознавство та комерційна діяльність»).

Особа може вступити до факультету менеджменту Запорізького національного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою (крім споріднених) спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплому молодшого спеціаліста.

На факультеті працюють кафедри:

З 1998 року на факультеті працює аспірантура зі спеціальності:

 • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

Історія факультету менеджменту

Перший набір студентів зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» був здійснений у 1993 році у рамках факультету іноземної філології Запорізького державного університету. У 1995 році наказом ректора ЗДУ (№ 67 від 06.04.95) був створений факультет менеджменту. Цього ж року на факультеті започатковано підготовку зі спеціальності «Менеджмент організацій». У 2005 р. розпочалася підготовка зі спеціальності «Логістика».

У 1996 році були відкриті кафедра теорії та практики менеджменту ( з 2013 р. - кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) та кафедра ділової іноземної мови (з 2009 р. - кафедра ділової комунікації). У 2003 році почала свою роботу кафедра галузевого менеджменту (з 2005 р. - кафедра менеджменту організацій і логістики).

З 1997 року на факультеті менеджменту запроваджена заочна форма навчання та екстернатура. У 2012 році відкрито магістратуру зі спеціальності: 8. 18010016 «Бізнес-адміністрування».

Місія факультету менеджменту

Сучасні соціально-економічні процеси обумовлюють нову філософію менеджмент-освіти. Це випливає з існування якісно нового технологічного укладу, що базується на мережевому розвитку виробництва й управління, на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій, що визначає новий щабель сучасної цивілізації. Найважливішим активом високотехнологічної інформаційно-мережевої економіки стають не матеріальні ресурси, а знання, інтелект, інформація, інновації. Тільки така система менеджмент-освіти, що враховує ці процеси, може сприяти успішній професійній самореалізації в сфері менеджменту.

Власний бізнес і свобода дій - мрія багатьох сучасних людей. Ця ідея підтримується і з боку держави, адже малий і середній бізнес сьогодні розглядається як важливий резерв розвитку країни. Політика держави спрямована на розвиток і підтримку підприємництва. Відтак, виникає необхідність у менеджерах нового формату - аналітично мислячих, які знаються на останніх управлінських технологіях, що володіють стратегічним мисленням і здатністю ухвалювати нестандартні рішення.

Менеджери повинні бути однаково добре обізнані щодо економічної і практичної діяльності компанії, фінансової політики, корпоративної структури, внутрішніх і зовнішніх процесів життєдіяльності підприємства. У спектрі умінь менеджера - створення ефективних схем функціонування процесів у рамках його компетенції, організація та контроль роботи підрозділів. Кваліфікований менеджер здатний забезпечити ефективну роботу людей, налагодити в компанії збутову діяльність, маркетинг, залучити нових постачальників і дилерів, забезпечити якісний підхід до обслуговування клієнтів, вивести компанію на нові ринки збуту.

Отже, місія факультету менеджменту - підготувати студентів для здійснення ефективного менеджменту в різних галузях суспільного виробництва в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу, навчити бачити можливості там, де інші бачать тільки проблеми, розвивати здібності оригінально та творчо мислити, дотримувати моральних принципів.

Головна мета - підготовка високопрофесійних менеджерів, які сприятимуть зростанню України як процвітаючої держави з конкурентноспроможною економікою, інтегрованою в глобальний економічний простір.

Навчальна робота

Як відомо, успіх приходить в першу чергу до підготовлених людей. Бути успішним у бізнесі - це означає бути цивілізовано мислячою і моральною людиною, володіти всебічними знаннями та вмінням бачити перспективу, швидко оцінювати ситуацію і творчо використовувати всі наявні можливості на шляху до успіху. Саме тому наші зусилля спрямовані на розвиток у наших студентів цих здібностей і вмінь.

Виходячи з головного принципу організації та методичного забезпечення навчального процесу – формування у студентів нового типу економічного мислення, знань і практичних навичок, необхідних суспільству у реальних ринкових умовах, - у центрі уваги на факультеті знаходяться питання організаційно-навчального процесу.

Викладачами кафедр факультету здійснюється активна робота щодо забезпечення навчального процесу власними навчальними та навчально-методичними доробками. Викладачі факультету є авторами навчальних посібників та монографій з грифом МОН України, зокрема: «Basic skills in writing. Critical Reasoning Enhancement», «Інвестознавство», «Економічний аналіз», «Управління собівартістю» «Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання», “Інформаційні системи у менеджменті», “Основи бізнесу”, “Стратегічне планування і управління”, «Економіка підприємств», «Німецька мова ділової комунікації», «Англійська мова ділової комунікації».

За роки існування факультету для студентів всіх форм навчання з напрямку підготовки «Менеджмент» підготовлено понад ста методичних та навчально-методичних розробок з навчальних дисциплін кафедр.

Для студентів факультету розроблено НМКД з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. Створюється фонд електронних навчальних та навчально-методичних матеріалів з дисциплін кафедр. Поширена практика застосування елементів дистанційної освіти. Ефективність лекційних і практичних занять забезпечується завдяки таким інноваційним технологіям, як диференційоване навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання.

До викладання фахових навчальних дисциплін залучаються іноземні професори та провідні спеціалісти в області менеджменту та логістики.

Система практик на факультеті менеджменту

Майбутня ефективна управлінська діяльність менеджера забезпечується на факультеті шляхом оптимального поєднання теоретичної та практичної підготовки. Практика студентів факультету проходить на провідних підприємствах та організаціях Запорізького регіону.

Мета проходження практик на факультеті менеджменту - оволодіти сучасними методами, формами організації та навикчами праці в майбутній професії; сформувати у студентів на базі здобутих у вищому навчальному закладі знань професійні уміння й навички задля прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховати потребу систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Виробнича адміністраторська практика спрямована на набуття студентами навичок аналізувати дані діяльності підприємства (за різними напрямами діяльності: персонал, виробництво, збут і постачання, маркетинг, фінанси, організаційне проектування та ін.), використовуючи різні методики та інструменти менеджменту та робити конструктивні висновки щодо фактичних даних діяльності підприємства.

Виробнича управлінська практика спрямована на набуття студентами навичок робити та обґрунтовувати пропозиції (що мають практичне значення для підприємства) щодо удосконалення діяльності підприємства за різними напрямами діяльності, такими пропозиціями можуть бути: проекти, бізнес плани, заходи щодо реорганізації, створення нових підрозділів та розширення функції існуючих та ін., а також розраховувати ефективність та доцільність цих пропозицій.

Працевлаштування випускників факультету

Випускники факультету менеджменту можут працювати на посадах:

 • менеджер по персоналу
 • інвестиційний менеджер
 • фінансовий менеджер
 • ризик-менеджер
 • бренд-менеджер
 • екаунт-менеджер
 • менеджер зі збуту
 • менеджер з реклами
 • PR-менеджер
 • маркетолог
 • менеджер готельно-ресторанного бізнесу
 • менеджер проектів, менеджер з митного оформлення товарів
 • фахівець з логістики
 • менеджер з транспорту
 • менеджер зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджер у організаціях туристично-рекреаційного бізнесу.
 • спеціаліст з методів розширення ринків збуту
 • менеджер-економіст

Високий рівень теоретичної підготовки, широка гуманітарна освіченість, вміння аналізувати та використовувати наявну соціально-економічну ситуацію, вільне володіння іноземними мовами дозволяє випускникам факультету менеджменту обіймати високі відповідальні посади у різноманітних організаціях міста, регіону та України різних форм власності, успішно розпочинати власну справу та ставати індивідуальними підприємцями. Непоодинокі випадки, коли наші випускники успішно реалізують свої професійні амбіції за кордоном – на підприємствах та організаціях США, Німеччини та інших держав Євросоюзу.

Зокрема, про це може свідчити далеко не повний перелік посад, що обіймають випускники факультету менеджменту попередніх років: провідний спеціаліст відділу продаж на ринку Північної Америки, провідний спеціаліст відділу стратегічного розвитку (ПАТ Дніпроспецсталь), менеджер з продажів бюро продажів у країни далекого зарубіжжя, менеджер з імпорту та закупок, старший менеджер по збуту відділу продаж бюро експорту, провідний спеціаліст з реклами (ПАТ „ZTR”), заступник начальника відділу, економіст 1-ї категорії (УкрСиббанк), начальник відділу управління використання і оцінки організацій ринку земель (Запорізьке головне управління земельних ресурсів), помічник президента ЗАТ Техмашсервіс (м. Київ), головний спеціаліст зовнішньоторгівельної фірми (ВАТ Мотор-Січ), провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Міністерства транспорту України, начальник відділу валютних операцій головного офісу Приватбанку (м. Київ), провідний спеціаліст з депозитних і валютних операцій VIP-клієнтів, агент з таможеного оформлення вантажів і товарів (ПАТ Запоріжтрансформатор), представник з торгового маркетингу («Бритіш Американ Тобакко Україна»), інженер з постачання (ПАТ «Запоріжсталь»), інженер Департаменту маркетингу і продажів (ТОВ Мотор Січ), спеціаліст з конференц-сервісу (Готель «Four Points by Sheraton Zaporozhye»), керівник Готелю «Соборний» (м. Запоріжжя), старший фахівець з діловодства («ОТП Банк»), retail manager (компанія TP Vision Ukraine (Philips TV), старший економіст сектору міжнародних розрахунків департаменту валютних операцій (Запорізьке регіональне управління КБ Приватбанк), провідний спеціаліст відділу маркетингу (ЗАТ „Кран-Імпекс”), спеціаліст 1-ї категорії загального відділу апарату Запорізької облдержадміністрації, магістр міжнародного менеджменту компанії Esteе Lauder (Філадельфія, штат Пенсільванія, США), менеджер з продажів (регіональний офіс компанії „Bosch” м. Токіо).

Наукова робота

Науково-дослідна робота викладачів кафедри теорії та практики менеджменту об’єднана напрямком «Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності регіону», кафедри менеджменту організацій та логістики – «Пошук і дослідження організаційно-економічних діагностичних ознак в управлінні багатофакторними виробничими та сервісними системами на основі логістики» за напрямами підготовки: «Підвищення ефективності виробництва», «Мінімізація витрат», «Інвестиційно-інноваційна діяльність суб’єктів господарювання в ринкових умовах».

Поширена практика бізнес-консультування організацій та підприємств міста. Всі викладачі факультету менеджменту ведуть постійну роботу зі студентами з метою їхнього залучення до науково-дослідницької діяльності.

Найбільш активні та цілеспрямовані студенти, які виявляють здібності до аналітичного мислення, дослідницької роботи, мають можливість реалізувати себе у наукових гуртках, що діють при кафедрах факультету менеджменту. Студентка Горбатко Вікторія посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт.

Дипломна робота студентки факультету Мацегори Надії посіла 3 місце у номінації «Логістика» на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.

Студентка магістратури Курган Світлана взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Шлях до майбутнього», організованому Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Її робота визнана кращою, а сама студентка нагороджена дипломом переможця.

За високий рівень наукової доповіді на 9-й Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання», що відбулася в Донецькому національному університеті, студент факультету Чермошенцев Ілля нагороджений дипломом третього ступеня, а Благой Андрій – грамотою цієї ж конференції за активну участь.

Команда «ZNU-Management» у складі Гутнікова Руслана та Лещини Катерини взяла участь у Першому студентському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, що проводиться компанією GMC (Global Management Challenge Junior). В цілому в програмі брало участь 1024 команди від більш, ніж 235 вишів країни. Команда факультету менеджменту, одержуючи добрі результати в своїй групі, успішно подолала два тури. Студент факультету Ужва Євген теж брав участь у зазначеній програмі у складі змішаної команди разом із студентами ЗНТУ. Ця команда посіла 3 місце за результатами другого туру.

Відтоді студенти факультету щорічно беруть участь у чемпіонаті зі стратегічного менеджменту GMC (Global Management Challenge Junior) та традиційно демонструють високі результати.

Студентка факультету Рогова Ірина посіла третє місце на першій Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій», в якій взяло участь 118 представників із 69 навчальних закладів України, поступившись лише студентам Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та Львівської Політехніки.

Науково-дослідна робота студентів факультету Кисляк Яни та Пелешко Ольги була відзначена дипломами першого ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. За підсумками конкурсу наукових робіт президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» на тему «Зробимо Україну енергоощадною» наукова робота студентки факультету менеджменту Вікторії Зарютіної визнана однією з найкращих.

За результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», який відбувся на базі Одеського національного економічного університету, студентка факультету менеджменту Ангеліна Свєрчкова посіла друге місце. В олімпіаді взяли участь понад 70 учасників з усіх регіонів України. Студентка 5 курсу факультету менеджменту спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Тетяна Ніколенко отримала перемогу на Всеукраїнській студентській олімпіаді у номінації «Корпоративний менеджер».

Міжнародна діяльність

Основна мета зовнішніх зв’язків факультету - якісне вдосконалення методики і практики навчання та викладання до міжнародного рівня з метою інтегрування у Європейську і світову системи освіти і науки згідно профілю, організація стажування викладачів і студентів за кордоном, підготовка тем кандидатських і докторських дисертацій. Організація зовнішньоекономічних зв’язків факультету передбачає їхній розвиток за чотирма основними напрямками: навчальний (навчально-виробнича практика, школи, курси, семінари, навчання і стажування у зарубіжних університетах); методичний (обмін навчальними планами, програмами, підручниками, посібниками, спільне видання підручників, обмін викладачами, читання лекцій); науковий (підготовка дисертацій, участь у наукових конференціях, робота вчених у лабораторіях, на виробництві, спільні наукові програми, наукові праці); культурно-лінгвістичний (мови, культури, туризм). Орієнтирами розвитку напрямків мають бути розвинені моделі управління економікою, сучасні ефективні системи освіти і навчально-методичні програми.

Факультет менеджменту Запорізького національного університету брав участь у виконанні міжнародного проекту ТЕМПУС-ТАСІС “Майстер ділового адміністрування і інформаційні технології». Головна мета проекту: розробка програми МВА&IT, що відповідає європейським стандартам та упровадження МВА&IT програм в українських університетах, зокрема у ЗНУ.

Партнерами Запорізького національного університету з виконання Проекту є українські та західноєвропейські університети. Серед членів цього консорціуму: Житомирський державний інженерний університет, Донецький державний університет управління, Європейський університет (м. Киів), Штутгартський Університет (Німеччина), Національний інститут телекомунікацій (м. Еврі, Франція), Сандерлендський Університет (Великобританія), Каталонський технічний університет (Іспанія), Вища школа менеджменту (м. Легніця, Польща). В рамках проекту у Запорізькому національному університеті був започаткований Регіональний Центр МБА-ІТ за програмою ТЕМПУС. Участь викладчів факультету менеджменту у розробці і впровадженні цієї програми вважається новим щаблем у розвитку усієї вищої освіти в Україні, а отже й серйозним внеском у процес формування загальноєвропейського освітнього і наукового простору у світлі виконання рішень Болонської Декларації.

Декан факультету менеджменту Шавкун І. Г. обиралась членом виконавчого комітету Європейської асоціації деканів (Deans’ European Academic Network, DEAN), яка покликана допомогти вирішити актуальні проблеми і завдання, пов’язані з факультетським менеджментом, і в цілому, з управлінням у сфері освіти з урахуванням процесів загальноєвропейської інтеграції. У складі групи працівників Запорізького національного університету декан факультету Шавкун І.Г. брала участь у виконанні міжнародного дистанційного курсу навчання «Менеджмент партнерства університетів та промислових підприємств». Програма курсу розроблена Європейським Центром Стратегічного Управління Університетами (European Centre for Strategic Management of Universities, ESMU).

Протягом останніх років викладачі факультету менеджменту мали нагоду підвищити свою кваліфікацію у західноєвропейських університетах та інших освітянських установах; зокрема у Каталонському Технічному університеті (Іспанія), Сандерлендському університеті (Великобританія), Штутгартському університеті (Німеччина), Національному інституті телекомунікацій (м. Еврі, Франція), Інституті літератури (м. Базель, Швейцарія), на курсах з удосконалення ділової німецької мови (м. Гессен, Німеччина), за спільною програмою обміну Національної Ради з економічної освіти Еconomics International (м. Вашингтон, США).

Завдяки якісній підготовці з управлінських дисциплін та знанню двох іноземних мов студенти нашого факультету проходили стажування у Гановерському відділенні Дрезднер-банку, Інженерному товаристві з автоматизації «FER» м. Магдебурга тощо. Так, внаслідок досить ретельного конкурсного відбору, завдяки якісному знанню не тільки менеджерських дисциплін, але й двох іноземних мов, студенти факультету Орловська Вікторія, Яблонський Олег, Столбіна Юлія та Столяр Олексій були визнані кращими та були відібрані для місячного стажування в Баден-Вюртенбергській Експортній Академії (м. Ройтлінген, Німеччина). Подібні щорічні фахові стажування в Німеччині можна вважати свого роду вже традиційними для студентів нашого факультету.

У рамках підготовки за програмою МБА та ІТ поширюються контакти з Вищою школою менеджменту польського міста Легніця. Так, студенти магістратури Дмитрякова Анастасія, Головань Катерина, а також старший викладач кафедри теорії та практики менеджменту Коваленко Н.М., після стажування та захисту англійською мовою магістерської роботи, отримали диплом цього вищого навчального закладу зі спеціальності «МБА та ІТ». Студенти факультету також беруть участь у виконанні міжнародної програми SIFE (Students in Free Enterprise - Студенти у вільному підприємництві). У рамках виконання програми проведено дослідження економічних аспектів бізнес-діяльності та сформульовані пріоритетні напрямки навчально-практичної програми для учнів 10-11 класів. Проведена презентація цієї програми для учнів ліцею «Перспектива». Розроблено також веб сайт за даною тематикою. На сьогодні команда працює над дослідженням шляхів розвитку підприємств малого та середнього бізнесу через інформаційне веб-середовище. Серед пріоритетних напрямків міжнародної діяльності факультету – участь у роботі молодіжного Європейського парламенту, співпраця з Берлінським інститутом фасилиті-менеджменту та співробітництво в рамках угоди між ЗНУ та університетом Дю Мен (Франція).

Безкоштовне навчання в магістратурі у Франції

Студенти факультету мають можливість отримання подвійного диплому магістратури ЗНУ та державного університету Дю Мен (Франція) зі спеціальностей «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка». Навчання у Франції безкоштовне.

Виховна робота

В умовах соціально-політичної та економічної нестабільності, коли здійснюється формування ідеології незалежної української держави і лише окреслено основні шляхи духовного відродження, проблеми виховання молоді набувають особливої актуальності, вимагають зважених підходів, пошуків та впровадження нових форм, методів, засобів виховної роботи зі студентами.

Система гуманітарної освіти та виховання факультету менеджменту має за мету створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного студента, виховання фахівців, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, зберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати нашу незалежну, демократичну правову державу з конкурентноспроможною економікою як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Виховний аспект присутній як у навчальному процесі, особливо при викладанні гуманітарних та соціально-економічних дисціплін, так і в різноманітних позанавчальних заходах.

Система гуманітарної освіти та виховання на факультеті менеджменту базується на принципах єдності навчання і виховання та безперервності й наступності навчально-виховного процесу. Зміст гуманітарної освіти та виховання зумовлений цілями та потребами сучасного українського суспільства та являє собою систему знань, вмінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, яка має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, технологій, культури та мистецтва.

Студенти факультету менеджменту беруть активну участь у загальноуніверситетських заходах. Так, студенти 1-3 курсів неодноразово ставали переможцями університетського конкурсу з написання творчих робіт й відзначалися грамотами й подяками.

Куратор 3-го курсу доц. Кургузов А.О. був визнаний кращім куратором ЗНУ. Редакційна колегія студентської газети факультету менеджменту неодноразово ставала призером загальноуніверситетського конкурсу на кращу стінгазету та бере активну участь у підготовці та проведенні періодичної фотовиставки «Життя факультету менеджменту: свята та буденність».

Фізичне виховання на факультеті менеджменту розглядається як невід'ємна складова гуманітарної освіти, котра забезпечує основи для розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я кожного студента. Команда факультету менеджменту з аеробіки декілька років поспіль визнавалася кращою за результатами конкурсу «Новорічне Сузір'я», а студенти факультету традиційно беруть активну участь у загальноуніверситетських спортивно-оздоровчих заходах. Так, факультетська команда з міні-футболу неодноразово ставала переможцем загальноуніверситетського турніру «Кубок Феміди», чоловіча факультетська команда з баскетболу неодноразово ставала переможцем спартакіади ЗНУ.

Спортивна команда факультету менеджменту традиційно посідає призові місця у загальному заліку спартакіади ЗНУ та неодноразово ставала абсолютним переможцем спартакіади ЗНУ. За результатами спартакіади ЗНУ 2014-15 навчального року жіноча команда факультету менеджменту стала переможцем, а чоловіча команда факультету посіла друге місце у загальному заліку спартакіади та виборола Кубок Ректора з футзалу.

Певні здобутки демонструють наші студенти також і в інтелектуальних змаганнях. Так, факультетська команда з «Що? Де? Коли?» ставала переможцем відкритого чемпіонату ЗНУ та посіла третє місце серед команд м. Запоріжжя на загальноміських змаганнях.

Наші студенти вміють не тільки добре вчитися, але й успішно реалізовувати свої здібності і таланти в різноманітній позааудиторній діяльності. Художній колектив факультету менеджменту завжди приймає активну участь у конкурсі художньої самодіяльності першокурсників «Дозвольте відрекомендуватися», у конкурсі художньої творчості студентів «Студентська весна», у конкурсі осінніх композицій «Барви осені» та у підготовці й проведенні тематичних вечорів, конкурсів «Міс факультету», «Містер факультету», інтелект-шоу «Білявки проти брюнеток», святкових концертів для студентів і викладачів.

Представники художнього колективу факультету менеджменту неодноразово ставали призерами та дипломантами різноманітних фестивалів та конкурсів молодих виконавців. Студентка третього курсу Ангеліна Вовк стала дипломантом обласного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад», а студент Москальов Єгор у складі гурту «U.N.I.T.Y» визнаний переможцем цього ж фестивалю. Студентка факультету Афанасьєва Поліна неодноразово ставала переможцем Відкритого чемпіонату України зі спортивно-естрадного танцю, а її колега Жаклін Мохаммаді виборювала золото та срібло вищої ліги Всеукраїнського чемпіонату з сучасного танцю у категорії «техно».

25.03.2015 13:25
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua